Όροι Διαγωνισμού Mommy.gr
Uncategorized

Όροι Διαγωνισμού Mommy.gr

September 26, 2020

author:

Parenting.gr

Όροι Διαγωνισμού Mommy.gr

teddy
Όροι του Διαγωνισμού

H εταιρεία “WINEDOT ΕΠΕ” (έδρα Χαλάνδρι Αττικής, Ηρώδου Αττικού 37, τηλ. 211-8500321), εφεξής η «Διοργανώτρια», διορ­γα­νώ­νει προω­θητική ενέργεια & διαγωνισμό με τίτλο «Διαγωνισμός για μαμάδες» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»).

Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος μόνον πρόσωπα τα οποία έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που δια­μέ­νουν νόμιμα στην Ελλάδα. Εξαιρούνται οι εργαζό­μενοι της εταιρείας «WINEDOT ΕΠΕ,» οι δικαιοδόχοι της WINEDOT ΕΠΕ και οι υπάλληλοι που συμμετέχουν στην εν λόγω ενέργεια, οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς αυτών έως και δευτέρου (Β) βαθμού. Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό θα ακυρωθεί άμεσα και οι ανωτέρω θα υποχρεούνται στην επιστροφή οποιουδήποτε δώρου τυχόν έχουν λάβει.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο, μέσω της ιστο­σελί­δας που διατηρεί η Διοργανώτρια στο facebook (https://www.facebook.com/ mommydotgr) κατά την χρονική περίοδο από την Παρασκευή 13/05/2016 και θα ολοκληρωθεί Κυριακή 15/05/2016 στις 23:59, με σκοπό οι συμμετέχοντες που θα λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό να αποκτή­σουν το δώρο που αναφέρεται στη συνέχεια.

Τρόπος Συμμετοχής. Για να κερδίσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό οι χρήστες θα πρέπει να κάνουν tag μία φίλη τους με comment για να μπουν στην κλήρωση. Κάθε χρήστης μπορεί να συμμετέχει μία φορά στην κλήρωση.

Διευκρινίζονται τα εξής: (α) κάθε ενδια­φε­ρό­μενος μπορεί να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό, ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία, μία μόνο φορά.

Τα Δώρα.Τρεις (3) τυχεροί νικητές θα κερδίσουν από ένα αρκουδάκι λούτρινο.

Το δώρο είναι ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως και δεν αντικαθίσταται.

Η ανάδειξη του τυχερού που θα κερδίσει το δώρο θα γίνει με κλήρωση.Θα αναδειχθούν τρεις (3) τυχεροί Νικητές καθώς και τρεις (3) επιλαχόντες για την περί­πτωση που δεν κατα­στεί δυνα­τή η επικοινωνία με τους Νικητές ή δεν επαληθευθεί η εγκυρό­τη­τα της συμμε­το­χής τους ή η συμμετοχή τους ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων όρων.

Οι Νικητές θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα www.facebook.com/mommydotgr (με το όνομα που αντιστοιχεί στο προφίλ μέσω του οποίου έγινε η συμμετοχή) και θα ενημερωθεί μέσω email από την WINEDOT ΕΠΕ. Εφόσον η επικοινωνία με τον Νικητή δεν καταστεί δυνατή εντός δέκα (10) ημερολο­για­κών ημερών από την ημερομηνία της ενημέρωσης αυτού, αυτός χάνει αυτόματα το δικαίω­μα στο δώρο και υπεισέρχεται στη θέση του ο πρώτος στη σειρά επιλαχών. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή σε περίπτωση που ο Νικητής αρνηθεί να παραλάβει το δώρο του. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ούτε με το Νικητή ούτε με τους επιλαχόντες ή κανείς από αυτούς δεν αποδεχθεί το δώρο, η Διοργανώ­τρια θα εξετάσει εκ νέου την κατάσταση και θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση.

Σε περίπτωση που η διεύθυνση του παραλήπτη για το δώρο ανήκει σε δυσπρόσιτη περιοχή σύμφωνα με τον κατάλογο της εκάστοτε μεταφορικής εταιρείας, το δώρο θα πρέπει να παραληφθεί από το πιο κοντικό κατάστημα της αντίστοιχης εταιρείας κούριερ.

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξου­σιο­δό­τηση στην Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελε­σμά­των του μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, έντυπου και ηλεκ­τρο­­­νικού τύπου και του internet. Ειδικότερα, η Διοργανώτρια θα έχει δικαί­ω­μα να χρησιμο­ποι­ή­σει και να δημο­σιεύσει οποιοδήποτε σχετικό ειδη­σεο­γρα­φικό στοιχείο, περι­λαμ­βανομένου του ονόματος και της φωτογραφίας που αντιστοιχεί στο προ­φίλ μέσω του οποίου έγινε η συμμετοχή του Νικητή, η δε συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομά­τως και την προς τούτο συναίνεση.

Ευθύνη

  • Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφε­ρο­μένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώ­τρια, δεν ανα­λαμβάνει καμία υποχρέωση ανα­φορικά με την εξασφά­λιση, την υποβοήθηση της πρόσβα­σης σε χώ­ρους διαδικτύου ή την παροχή διευκο­λύν­σεων σε κάθε ενδιαφερό­μενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυ­α­κό τόπο του διαγωνισμού επιτρέ­πεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικεί­ου δια­κομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προ­ϋ­ποθέσεις και προ­δια­γρα­φές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποια­δή­ποτε επιβάρυνση των συμμε­τεχό­ντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.
  • Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγω­νι­σμός είναι δυνατόν να επηρεαστεί ή να διακοπεί προ­σω­ρι­νά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκ­­τρονικά μηνύ­ματα και η μετά­δο­ση δεδομένων, καθώς και η δυνα­τό­τητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μετα­βολών ή διακοπών που εξαρ­τώ­νται πλήρως από τις δυνα­τότητες της υπάρχουσας τεχνο­λογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας.
  • Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Διοργανώτρια ουδεμία σχέση έχουν με το νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται το Facebook και ο Διαγωνισμός δεν επιχορηγείται από το Facebook, ούτε υποστηρίζεται ή διε­ξά­γεται από αυτό, ούτε συνδέεται μαζί του. Σε κάθε περίπτωση, παραι­τού­νται από κάθε τυχόν αξίωση ή απαί­τηση κατά του Facebook που απορρέει από τη συμμετοχή τους στον Διαγω­νισμό.
  • Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την ανέλεγκτη κρίση της Διοργα­νώ­τριας, υπάρ­χουν επαρκείς ενδείξεις χειραγώγησης της διαδικασίας συμ­με­το­χής ή οποιασδή­ποτε άλλης επιλήψιμης πρακτι­κής, η Διοργανώτρια θα έχει το δικαί­ωμα να ακυρώσει τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα και να μην τον αναδείξει ως νικητή. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω συμμετέχων χάνει οριστικά το δικαί­ωμά του επί του σχετικού Δώρου.
  • Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικώς με δική τους ευθύνη. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη στους συμμετέχοντες στην κατά­σταση που ευρί­σκε­ται και η Διοργανώτρια, οι διευ­θυ­ντές, υπάλληλοι και προστη­θέντες αυτής δεν προβαί­νουν σε οποια­δή­ποτε δήλωση ούτε και παρέχουν οποια­δή­ποτε εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια και πληρότητα της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου οποιασδήποτε ιστοσελίδας είναι συνδεδεμένη με την εν λόγω ιστοσελίδα και ουδεμία ευθύνη θα έχουν για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει από την εν λόγω αιτία.
  • Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται απο­κλει­στικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου. Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή, συνοδό του νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζό­μενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Οι συμμετέχοντες παρέχουν, με την υποβολή της συμ­μετοχής τους στον Δια­γω­νισμό, στην Διοργανώτρια την συγκατάθεση και την άδειά τους για τη χρήση και επεξεργασία, σύμ­φωνα με τον Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, των προ­σω­­πικών τους στοιχείων και δεδομένων, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της συμμε­τοχής τους στον Διαγωνισμό.Η επεξεργασία δύναται να πραγ­ματοποιηθεί δι’ αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια την Διορ­γανώτρια, είτε μέσω άλλου προσώπου, που θα διο­ρίσει αυτή. Οι συμ­με­τέ­χοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς την Διοργανώτρια όπως επεξερ­γασθεί ή/ και διαβιβάσει τα ανω­τέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρό­σω­πα τα οποία, ως εκτε­λού­ντες την επεξερ­γα­σία, κατ’ εντολή και για λογα­ριασμό της Διοργανώτριας, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη του Νικητή του Διαγω­νισμού και στην απόδοση του Δώρου σε αυτόν.

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο που θα δημιουρ­γηθεί, διόρ­θωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφο­­ρούν. Επιπλέον, Για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέ­ουν από τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντί­στοι­χα), οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με την Διοργανώτρια.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, η διοργανώτρια εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών της.

Η Διοργανώτρια διατηρεί τo δικαίωμα vα μεταβάλει τoυς Όρoυς Συμμε­τοχής στο Διαγωνισμό κατά την ανέλεγκτη κρίση της. Οι τυχόν τροπο­ποιήσεις θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα www.facebook.com/mommydotgr και θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχο­ντες. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύ­νη αναλαμβά­νει αναφορικά με τις εν λόγω τρο­­πο­ποιήσεις. Επίσης, η Διοργα­νώ­τρια διατηρεί το δικαίωμα να επιμηκύνει τον διαγωνισμό για έως και δεκαπέντε (15) ημέρες ή vα ακυρώσει τον Διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό, κάθε συμμε­τέ­χων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει μέσω προσω­πικού μηνύματος στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας www.facebook.com/mommydotgr

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.facebook.com/mommydotgr.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανε­πι­­φύ­­λα­κτη αποδοχή του συνόλου των ανωτέρω όρων και τη συν­ακό­λου­θη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργα­νώ­­τριας.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό υπό όρους ή με επιφύλαξη δεν είναι δυνατή, και ως εκ τούτου είναι άκυρη

Originally posted 2016-05-13 07:32:19.